Integritetspolicy

Husqvarna uppskattar att du är intresserad av företaget och dess produkter. Vi uppmuntrar starkt att du noggrant läser denna Integritetspolicy innan du använder denna webbplats och eventuella underordnade webbplatser (tillsammans benämnda ”Webbplatsen”). Denna Integritetspolicy anger vilken slags information Husqvarna AB (publ)och deras koncernföretag, dotterbolag och filialer (tillsammans benämnda HUSQVARNA) eller tredje part å HUSQVARNAs vägnar samlar in från denna Webbplats och vilka åtgärder som vidtas för att skydda dina personuppgifter. Om du inte samtycker till denna Integritetspolicy, får du inte använda denna Webbplats. Denna Integritetspolicy kan då och då ändras, så titta igenom den på nytt med jämna mellanrum.

JURIDISK INFORMATION

Husqvarna AB (publ) 
Registered Sales Office: 
Husqvarna Sverige AB 
Drottninggatan 2 
56182 Huskvarna
Managing director: Henrik Samuelsson
Org. Nr: 556000533101 

SITE HOSTED BY OVH

SAS (simplified joint stock company) with capital of 10,000,000 euros - Roubaix Trade and Compagnies Register - Tourcoing 424 761 419 00045 - APE 6202A - Head office: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France

Allmänt

Vänligen lägg märke till att för att delta i vissa av våra funktioner och aktiviteter och för att få tillgång till vissa av våra produkter och tjänster, krävs det att du på vissa delar av Webbplatsen tillhandahåller information som e-postadress, namn, postadress, telefonnummer och personnummer (”Personuppgifter”) som identifierar dig. Därför måste du fullt ut förstå och entydigt gå med på insamling, användning och överföring av sådana Personuppgifter enligt de villkor och förutsättningar som anges i denna Integritetspolicy.

Insamling och användning av Personuppgifter och annan användarinformation

Personuppgifter bevaras och administreras av HUSQVARNA och används för att underlätta användningen av våra produkter och/eller webbtjänster. Om du lämnar ytterligare Personuppgifter för att få information tillbaka från oss – exempelvis broschyrer och kataloger – samlar vi in och lagrar dessa uppgifter. Informationen gör det möjligt för oss att svara på din informationsförfrågan. Informationen kommer att lagras i en rimligt säker och skyddad miljö under så lång tid som HUSQVARNA anser att den kommer att förbättra kommunikationen med dig. Om du önskar ta bort vissa av eller alla dina uppgifter från vårt arkiv, ska du kontakta Husqvarna AB: automowertestpilot.se@husqvarnagroup.com.

HUSQVARNA kan komma att fråga efter ytterligare icke-obligatorisk information från dig för att kunna förbättra kunskapen om kunderna eller för att genomföra direktreklamkampanjer eller för att bjuda in dig till tävlingar. Du avgör själv om du ska besvara sådana förfrågningar efter ytterligare information.

HUSQVARNA samlar också in icke-personlig information om användningen av Webbplatsen. Denna information samlas in kollektivt och används endast för interna syften för att hjälpa oss att förbättra din webbupplevelse och för att underlätta ditt besök på Webbplatsen. HUSQVARNA kan komma att koppla denna information till Personuppgifter för att avgöra vilka användare som får tillgång till vilket material, vilket gör det möjligt för oss att förbättra webbplatsen.

HUSQVARNA samlar inte avsiktligt in några Personuppgifter från barn under 18 års ålder, och webbplatsen riktar sig inte mot sådana personer. Vi råder föräldrar och vårdnadshavare att ta aktiv del i barns aktiviteter och intressen på nätet.

Överföring av Personuppgifter

HUSQVARNA kommer inte att överföra (annat än i routingsyfte) de Personuppgifter du tillhandahåller på Webbplatsen till tredje part, utom (a) om du har gett ditt medgivande; (b) om lagen eller ett juridiskt beslut kräver detta; (c) om det sker i syfte att skydda och försvara HUSQVARNAs rättigheter eller tillgångar; (d) om det sker i syfte att skydda den personliga säkerheten för Webbplatsens användare; (e) om de överförs till personer eller företag med vilka HUSQVARNA har avtalat att utföra den interna driften av Webbplatsen eller vår verksamhet; (f) om vi har skäl att tro att de omfattas av lagstiftning, bindande bestämmelser eller avtal som upprätthåller riktlinjer för rättvis hantering och adekvat skyddsnivå gällande Personuppgifter. HUSQVARNA förbehåller sig rätten att kontakta lämplig myndighet på företagets vägnar om aktiviteter som kan vara olagliga eller som strider mot HUSQVARNAs användarvillkor upptäcks.

Cookies

1. Webbplatsen kan använda en teknik kallad ”cookies”. Cookies är små textfiler med information om den webbplats du besöker som sparas på din dator. Dessa cookies används för att öka webbplatsens funktionalitet och för att hjälpa oss att analysera besöken på webbplatsen. Det finns två typer av cookies: En typ används för att ”komma ihåg” information, som ditt användarnamn och lösenord. Dessa cookies sparas på din dator så länge du inte ”loggar ut” ur denna prenumerationsservice. Om du inte använder funktionen ”Fråga inte efter mitt användarnamn och lösenord i fortsättningen” sparas aldrig denna typ av cookies på din dator.

2. Den andra sorten är en så kallad sessionscookie. Den används för att hålla reda på exempelvis vilket språk du har valt på webbsidan. Under ditt besök på en webbplats sparas sådana cookies temporärt i din dators minne. En sessionscookie sparas inte länge på din dator och försvinner normalt när du stänger webbläsaren. Genom att använda sådana cookies hoppas vi på HUSQVARNA att bättre kunna rikta relevant information till våra besökare. Om du inte önskar acceptera HUSQVARNAs användning av cookies, kan du i de flesta webbläsare konfigurera läsaren så att den avvisar cookies genom att ändra inställningarna för läsaren. Dock kan detta begränsa funktionaliteten och din nytta av Webbplatsen.

Kvalitet

HUSQVARNA åtar sig att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de Personuppgifter vi samlar in från dig är korrekta, fullständiga och aktuella. Du är dock förpliktigad att endast uppge Personuppgifter som är korrekta, kompletta och aktuella vid tiden för insamlandet. Om du vid ett senare tillfälle uppger att de Personuppgifter vi innehar om dig inte är korrekta, kompletta och aktuella kommer vi utifrån ett skriftligt meddelande från dig att vidta nödvändiga åtgärder för att korrigera Personuppgifterna.

Säkerhet

Även om HUSQVARNA inte kan garantera att obehörig åtkomst aldrig kommer att inträffa, kan du vara helt säker på att HUSQVARNA är mycket noga med att upprätthålla säkerheten vad gäller dina Personuppgifter och att förhindra att obehörig åtkomst genom användning av rimligt ändamålsenlig teknik och lämpliga interna rutiner.

Andra webbplatser

Webbplatsen kan ha länkar till tredje parts webbplatser.

HUSQVARNA har ingen kontroll över, och ansvarar inte för, innehåll eller personuppgiftspraxis som tillhör tredje parts webbplats som länkas till från webbplatsen. Sådana webbplatser kan spara egna cookies på din dator och/eller ha andra rutiner för insamling och hantering av personlig information. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med dessa webbplatsers riktlinjer gällande sekretess innan du använder dessa.

Ändringar

HUSQVARNA förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande ändra, göra tillägg i eller ta bort del av denna Integritetspolicy i dess helhet eller del av den. Ändringar i denna Integritetspolicy börjar gälla då de publiceras på Webbplatsen. Ditt fortsatta användande av Webbplatsen efter att någon typ av ändring gjorts i denna Integritetspolicy räknas som ett godkännande av dessa ändringar.

Användningsvillkor

Husqvarna uppskattar att du är intresserad av företaget och dess produkter. Husqvarna uppskattar att du är intresserad av företaget och dess produkter. Vi ber dig om, och uppmuntrar dig till, att läsa dessa Användningsvillkor noggrant innan du använder Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen går du med på att omfattas av Villkoren.

Allmänt

Denna webbplats, och alla dess underordnade webbplatser (tillsammans benämnda ”Webbplatsen”) publiceras och underhålls av Husqvarna AB (publ) eller dess koncernföretag, dotterbolag eller filialkontor (tillsammans benämnda HUSQVARNA). Ditt användande av Webbplatsen omfattas av ett rättsligt bindande avtal mellan dig och HUSQVARNA (”Avtalet”). Nedanstående är Avtalets villkor (”Villkoren”). Genom att använda Webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och godtagit Villkoren och alla relaterade dokument. Det är viktigt att du läser dem noggrant. Om du inte godtar Villkoren och alla relaterade dokument har du inte tillåtelse att använda Webbplatsen.

Licens

Under Villkoren i detta Avtal ger HUSQVARNA dig en icke-exklusiv, icke-överlåtelsebar, begränsad rätt till åtkomst, användning och visning av denna Webbplats och materialet på den. Du lovar att inte på något sätt avbryta eller försöka att avbryta driften av Webbplatsen.

HUSQVARNA ger dig tillåtelse att se och ladda ned informationen (”Materialet”) på Webbplatsen endast för privat, icke-kommersiellt bruk, såvida inget annat anges i Husqvarna Social Media Newsroom. Denna tillåtelse är inte en överföring av äganderätten till i Material och kopior av Materialet, och omfattas av följande restriktioner: 1) du måste, på alla kopior av det Material som laddas ned, bibehålla all information om upphovsrätt och äganderätt som Materialet innehåller; 2) du får inte ändra Materialet på något sätt och inte heller reproducera eller offentligt visa upp, framföra eller distribuera, eller på annat sätt använda eller dela med dig av det för någon typ av offentligt eller kommersiellt syfte; och 3) du får inte överföra Materialet till någon annan person såvida du inte har meddelat denne om, och denne går med på att godta, de förpliktelser som dessa Villkor för med sig. Du förpliktigar dig att godta alla ytterligare restriktioner som visas på Webbplatsen, eftersom den då och då uppdateras.

Användargaranti

Du garanterar att du kommer att använda Webbplatsen i enlighet med dessa Villkor inklusive reglerna och bestämmelserna under detta Avtal och följa alla befintliga och framtida principer och regler för Webbplatsen. Du förpliktigar dig till att inte använda Webbplatsen för att:
(a) vidarebefordra spam eller oombedd kommunikation;
(b) utge dig för att vara HUSQVARNA eller någon annan eller låta tredje part utge sig för att vara du;
(c) förfalska sidhuvuden eller på annat sätt manipulera identifierare i syfte att dölja härkomsten av något innehåll som offentliggörs på Webbplatsen;
(d) förvränga din relation till en person eller enhet;
(e) agera på ett sätt som inverkar negativt på andra användares möjlighet att använda Webbplatsen;
(f) delta i aktiviteter som k
(e) agera på ett sätt som inverkar negativt på andra användares möjlighet att använda Webbplatsen;
(f) delta i aktiviteter som strider mot tillämplig lagstiftning;
(g) lägga upp eller vidarebefordra någon typ av material som på något sätt strider mot eller gör intrång i andras rättigheter eller som är olagligt, oriktigt, ärekränkande, vulgärt eller på annat sätt anstötligt eller som innehåller någon typ av marknadsföring eller kontaktsökande med avseende på produkter eller tjänster, eller
(h) samla in eller lagra personuppgifter om andra användare såvida det inte specifikt godkänts av dessa användare.

Integritet

Information om HUSQVARNAs integritetspraxis och insamling och behandling av personlig information finns i HUSQVARNAs Integritetspolicy. Du godkänner att dina uppgifter och din personliga information används i enlighet med HUSQVARNAs Integritetspolicy.

Ändringar

HUSQVARNA förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande helt eller delvis ändra, lägga till delar i och ta bort delar av detta Avtal. Ändringar i detta Avtal börjar gälla då de publiceras på Webbplatsen. Ditt fortsatta användande av Webbplatsen efter att någon typ av ändring gjorts i detta Avtal räknas som ett godkännande av dessa ändringar.

Immateriella rättigheter

Du bekräftar och samtycker till att alla immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, know-how, konfidentiell information, databasrättigheter och rättigheter vad gäller varumärken och konstruktioner, oavsett om de är inregistrerade eller inte) på Webbplatsen tillhör HUSQVARNA eller deras licensgivare. All goodwill och alla immateriella rättigheter som är kopplade till utnyttjandet av sådana immateriella rättigheter som tillhör HUSQVARNA ska tillfalla HUSQVARNA. Denna Webbplats, inklusive allt Material, är skyddat av upphovsrätt och av världsomspännande upphovsrättslagstiftning och fördragsbestämmelser. Du förbinder dig att efterleva alla upphovsrättslagar som finns i världen när du använder denna Webbplats, inklusive allt Material, och att förhindra all typ av obehörig kopiering av Materialet. HUSQVARNA ger dig inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter i anslutning till några patent, designer, varumärken, upphovsrätter eller lagstiftning gällande företagshemligheter. Du godkänner och godtar att du inte kommer att, och inget i dessa Villkor ger dig rätten att, använda Husqvarnas varumärken, varumärkesnamn, servicemärkningar, logotyper, domännamn eller andra utmärkande varumärkesegenskaper utom dem som uttryckligen anges I HUSQVARNAs Varumärkeslista.

Notera att all information, alla oombedda förslag, idéer eller andra bidrag kommer att anses som icke konfidentiella och ej enskilt ägda. Genom att skicka information eller material, förutom i form av en Patentinformationsdeklaration enligt beskrivning i Husqvarna Policy Regarding Consideration of Unsolicited Ideas ger du Husqvarna obegränsad, royaltyfri, oåterkallelig och världsomspännande licens att använda, reproducera, visa upp, modifiera, vidarebefordra och distribuera detta material eller denna information, och du godkänner också att HUSQVARNA har rätt att använda alla typer av idéer, koncept, know-how eller tekniker som du skickar till oss i vilket syfte det vara må. För mer information, se Husqvarnas policy gällande behandling av oombedda idéer.

Programvara

All programvara som kan vara tillgänglig för nedladdning från denna webbplats (”Programvaran”) är arbete med upphovsrätt som tillhör HUSQVARNA och/eller deras leverantörer.

Användandet av programvaran omfattas av villkoren i slutanvändaravtalet som medföljer eller ingår I Programvaran (”Licensavtal”). Såvida inget annat framgår av Licensavtalet är Programvaran endast tillgängliggjord för nedladdning för att användas av slutanvändare. All typ av reproducering eller omdistribuering av Programvaran som inte sker i enlighet med Licensavtalet kan leda till straffrättsliga påföljder.

UTAN BEGRÄNSNING AV OVANSTÅENDE ÄR KOPIERING ELLER REPRODUCERING AV PROGRAMVARAN TILL ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE REPRODUCERING ELLER OMDISTRIBUERING UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN.

PROGRAMVARAN GARANTERAS, OM ALLS, ENDAST I ENLIGHET MED VILLKOREN I LICENSAVTALET. FÖRUTOM DEN GARANTI SOM FRAMGÅR AV LICENSAVTALET FRÅNSÄGER SIG HUSQVARNA HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ PROGRAMVARAN, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, RÄTTSANSPRÅK OCH ICKE-INTRÅNG.

Andra webbplatser

För att underlätta för dig kan denna webbplats ha länkar till webbplatser på Internet som ägs, publiceras och underhålls av tredje part. HUSQVARNA är inte förpliktigade att övervaka eller granska innehållet på sådana webbplatser som ägs av tredje part. HUSQVARNA kan heller inte hållas ansvariga för riktigheten och tillförlitligheten på sådana webbplatser.

Externa länkar till Webbplatsen

Alla länkar till Webbplatsen måste vara skriftligen godkända av HUSQVARNA, förutom att HUSQVARNA ger sitt medgivande till länkar i vilka: (i) länken är en endast textbaserad länk som endast innehåller namnet ”HUSQVARNA” och inte innehåller något av HUSQVARNAs eller dess licensierade samarbetspartners egenägda varumärken; (ii) länken endast ”pekar” mot www.husqvarna.com och inte några undersidor; (iii) länken, när den aktiveras av en användare, visar webbplatsen i helskärm i ett helt fungerande och navigerbart webbläsarfönster, och inte inom en ”ram” på den Webbplats som länken går till; och (iv) att länkens utseende, placering och andra aspekter varken kan ge det felaktiga intrycket att en enhet eller dess aktiviteter eller produkter är sammankopplade med eller sponsras av HUSQVARNA eller vara av sådan natur att de skadar eller undergräver den goodwill som är kopplad till HUSQVARNAs eller dess filialer. HUSQVARNA förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, återkalla detta medgivande till länkning.

Uteslutande av indirekta garantier

Trots att omsorg lagts på att säkerställa att informationen på Webbplatsen är korrekt och att Webbplatsen fortlöpande finns tillgänglig, tar HUSQVARNA inget ansvar för detta. MATERIALET KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER OCH TYPOGRAFISKA FEL. HUSQVARNA GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN HOS MATERIALET ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN I NÅGON TYP AV RÅD, ÅSIKT, UTTALANDE ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS PÅ ELLER DISTRIBUERAS VIA WEBBPLATSEN. DU BEKRÄFTAR ATT DET ÄR PÅ EGEN RISK SOM DU LITAR PÅ SÅDANA ÅSIKTER, RÅD, UTTALANDEN, PM ELLER SÅDAN INFORMATION. ALLT INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DET SKICK DET ÄR DÅ DET TILLGÄNGLIGGÖRS. HUSQVARNA AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA FORMER AV REPRESENTATION ELLER GARANTIER AV ALLA SLAG, SÅVÄL DIREKTA SOM INDIREKTA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ICKE-INTRÅNG ELLER VAD GÄLLER DRIFTEN AV DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLET. HUSQVARNA GARANTERAR INTE OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER BETRÄFFANDE DENNA WEBBPLATS SÄKERHET. DU GODKÄNNER ATT ALL INFORMATION SOM SKICKAS KAN AVLYSSNAS ELLER LÄSAS AV OBEHÖRIGA. HUSQVARNA GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER DE SERVRAR FRÅN VILKA DENNA WEBBPLATS TILLGÄNGLIGGÖRS ELLER ELEKTRONISKA MEDDELANDEN SOM SKICKAS FRÅN HUSQVARNA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA ELEMENT. ALLA SÅDANA UTFÄSTELSER, GARANTIER OCH VILLKOR ÄR UNDANTAGNA FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN FÖRHINDRAR SÅDANA UNDANTAGANDEN. DETTA UNDANTAGANDE AV INDIREKTA GARANTIER GÄLLER OCKSÅ MED AVSEENDE PÅ ALLA WEBBPLATSER TILLHÖRANDE TREDJE PART.

Information som publiceras på webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till HUSQVARNA-produkter, HUSQVARNA-tjänster etc. som inte har annonserats eller inte finns tillgängliga i ditt land. Riktigheten i sådan information kan inte garanteras, särskilt eftersom denna information kan komma att ändras, omfattas av specifika krav eller tillgänglighet och sådana referenser implicerar inte att HUSQVARNA avser att annonsera sådana produkter, tjänster etc. i ditt land. Kontakta din lokala återförsäljare för fullständig information gällande de produkter, tjänster etc. som kan vara tillgängliga för dig och för beställning. HUSQVARNA förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till och/eller dra tillbaka produkter, tjänster etc.

Ansvarsbegränsning

INTE I NÅGOT FALL SKA HUSQVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, FÖLJANDE, STRAFFRÄTTSLIG, SÄRSKILD ELLER OFÖRUTSEDD SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VERKSAMHET, KONTRAKT, INTÄKTER, DATA, INFORMATION ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) SOM BEROR PÅ, UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLET ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR, ÄVEN OM HUSQVARNA HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. FÖRUTOM DE VILLKOR SOM FRAMGÅR HÄR KAN HUSQVARNA ALDRIG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA FEL, ORIKTIGHETER, UTELÄMNANDEN ELLER ANDRA DEFEKTER, OLÄGLIGHETER ELLER OBEHÖRIGHETER I NÅGON INFORMATION PÅ DENNA WEBBPLATS. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING SKA OCKSÅ GÄLLA MED AVSEENDE PÅ WEBBPLATSER TILLHÖRANDE TREDJE PART.

Jurisdiktion

Denna Webbplats styrs, drivs och administreras av HUSQVARNA från koncernens kontor i Sverige. HUSQVARNA gör inga utfästelser om att materialet på denna Webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser utanför Sverige. Det är förbjudet att besöka denna Webbplats från områden där Webblatsens innehåll är olagligt. Om du besöker denna Webbplats då du befinner dig utanför svensk mark, ansvarar du själv för att följa all lokal lagstiftning. Detta Avtal omfattas av svensk lagstiftning, utan att detta inverkar på bestämmelserna i Avtalet gällande lagstridigheter. Förvaltningsrätten i Stockholm har exklusiv befogenhet i första instans om någon dispyt uppstår gällande detta Avtal.

Cookies

Webbplatsen kan använda en teknik kallad ”cookies”. Cookies är små textfiler som innehåller information som sparas på datorn av webbsidan som du besöker. De används för att öka Webbplatsens funktionalitet och för att hjälpa oss att analysera användningen av Webbplatsen. Det finns två sorters cookies:

  1. Permanent cookie: Den här sortens cookie används för att ”komma ihåg” information som ditt användarnamn och lösenord och sparas på din dator en viss tid eller så länge du inte bestämmer dig för att ”logga ut” från denna prenumerationstjänst. Om du inte använder funktionen ”Fråga inte efter mitt användarnamn och lösenord i framtiden” kommer sådana cookies aldrig att sparas på din dator.
  2. Sessionscookie: Den här sortens cookie används för att hålla reda på exempelvis vilket språk du har valt på webbsidan. Under ditt besök på en webbplats sparas sådana cookies temporärt i din dators minne. En sessionscookie sparas inte länge på din dator och försvinner normalt när du stänger webbläsaren. Genom att använda sådana cookies hoppas vi på HUSQVARNA att bättre kunna rikta relevant information till våra besökare.